Day 19 of #yogasutrachallenge: YS 1.19 Bhava-pratyayo videha-prakrti-layanam

Natalie MorrisonComment